วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16-17 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 16-17 มกราคม 2560 เวลา 07.30-16.30 น.


วันที่ 16 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ยกร่องทำแปลงปลูกผักพร้อมนำแหนแดงใส่ลงในร่องน้ำที่ขุดใหม่

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมนำแหนแดงใส่ในร่องน้ำและยกร่องทำแปลงปลูกผักแล้วเสร็จเพียงบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
- รู้จักการใช้แหนแดงโรยให้ทั่วร่องน้ำบริเวณพื้นที่ขุดใหม่เพื่อให้แหนแดงเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อใช้เป็นอาหารปลากินพืชที่จะนำมาปล่อยเลี้ยงในบ่อต่อไป
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการดูดน้ำใส่ในร่องที่ขุดใหม่ให้เต็ม
- ยกร่องทำแปลงไว้สำหรับปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ

วันที่ 17 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ยกร่องทำแปลงปลูกผักให้แล้วเสร็จ

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมยกร่องทำแปลงปลูกผักแล้วเสร็จบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการดูดน้ำใส่ในร่องที่ขุดใหม่ให้เต็ม
- ยกร่องทำแปลงไว้สำหรับปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ
- กั้นคอกเป็ดใหม่ให้เป็นสัดส่วนพร้อมเก็บขยะให้เรียบร้อย

บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น