วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

    การนำ 2 กิจกรรมดีๆมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องตามแแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา มีดังนี้

-:1. กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find-Out ; CCCF.) -:2. กิจกรรม 5ส.(สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)

1.) ที่มาและความสำคัญ  
 -: กิจกรรม CCCF. เป็นการทำงานโดยการใช้หลักการทำงานของโตโยต้า คือ เก็นชิ เก็นบุตสึ หมายถึง การเข้าไปในที่ทำงานเพื่อค้นหาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายและทำการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 -: กิจกรรม 5ส. เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

2.) วัตถุประสงค์ 
-: กิจกรรม CCCF. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
-: กิจกรรม 5ส.      เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

3.) ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ทุกคนทุกพื้นที่ออกค้นหาอันตรายแฝงควบคู่ไปกับการตรวจประเมิน 5ส.ในพื้นที่ทำงานของตน
3.2 นำสิ่งที่พบมาวิเคราะห์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ระดับA, B และ C
3.3 ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหา โดยกำหนดตามเกณฑ์ระดับความรุนแรง เช่น A, B ให้แก้ไขทันทีหรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ และ C ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เป็นต้น
3.4 ให้ผู้บริหารตรวจสอบการทำงานและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นๆทราบ

4.) บันทึกและแผนกำหนดการ 
4.1 จัดทำแบบฟอร์ม A: ใบบันทึกการออกค้นหาและประเมินอันตรายและฟอร์ม B: ใบบันทึกการร้องขอให้แก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่ค้นพบ


4.2 กำหนดแผนการออกค้นหาและประเมินอันตราย 2 ครั้ง/เดือน ( Week ที่ 2  ในช่วงวันที่ 15 และ Week ที่ 4 ในช่วงวันที่ 30 ของเดือน)
4.3 บรรยากาศการออกตรวจล่าสุด Week ที่ 2 เดือนพฤษภาคม  ในวันที่ 13/5/2560 เวลา 08.00-09.00 น.
บันทึกโดย-:ครูล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16-17 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 16-17 มกราคม 2560 เวลา 07.30-16.30 น.


วันที่ 16 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ยกร่องทำแปลงปลูกผักพร้อมนำแหนแดงใส่ลงในร่องน้ำที่ขุดใหม่

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมนำแหนแดงใส่ในร่องน้ำและยกร่องทำแปลงปลูกผักแล้วเสร็จเพียงบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
- รู้จักการใช้แหนแดงโรยให้ทั่วร่องน้ำบริเวณพื้นที่ขุดใหม่เพื่อให้แหนแดงเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อใช้เป็นอาหารปลากินพืชที่จะนำมาปล่อยเลี้ยงในบ่อต่อไป
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการดูดน้ำใส่ในร่องที่ขุดใหม่ให้เต็ม
- ยกร่องทำแปลงไว้สำหรับปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ

วันที่ 17 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ยกร่องทำแปลงปลูกผักให้แล้วเสร็จ

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมยกร่องทำแปลงปลูกผักแล้วเสร็จบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการดูดน้ำใส่ในร่องที่ขุดใหม่ให้เต็ม
- ยกร่องทำแปลงไว้สำหรับปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ
- กั้นคอกเป็ดใหม่ให้เป็นสัดส่วนพร้อมเก็บขยะให้เรียบร้อย

บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน 

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13-14 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 13-14 มกราคม 2560 เวลา 07.30-16.30 น.


วันที่ 13 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ทำความสะอาดโดยการกำจัดวัชพืชโดยรอบพื้นที่โซนฟาร์มบริเวณคอกไก่และคอกเป็ด
- ช่วยดูรถขุดพื้นที่เพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผักบริเวณโซนฟาร์ม


ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมทำการกำจัดวัชพืชโซนฟาร์มบริเวณคอกไก่ คอกเป็ดและช่วยดูรถขุดดินเพื่อสร้างแปลงปลูกพืชผักซึ่งแล้วเสร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ดูรถขุดดินพื้นที่โซนฟาร์มเพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ

วันที่ 14 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-     
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ช่วยดูรถขุดพื้นที่โซนฟาร์มสำหรับทำเป็นแปลงปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ
- วางท่อน้ำบริเวณทางน้ำไหลลงร่องที่ขุดใหม่

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมดูรถขุดดินเพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผักซึ่งทำการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
- รู้จักการใช้มูลโคและกระบือแห้งโรยให้ทั่วร่องน้ำบริเวณพื้นที่ขุดใหม่เพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผัก เพื่อให้เกิดสาหร่ายและแพลงตอนพืช ที่จะใช้เป็นอาหารปลาที่จะนำมาปล่อยเลี้ยงในบ่อต่อไป
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการดูดน้ำใส่ในร่องที่ขุดใหม่ให้เต็ม
- ยกร่องทำแปลงไว้สำหรับปลูกพืชผัก


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11-12 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 11-12 มกราคม 2560 เวลา 07.30-16.30 น.


วันที่ 11 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
-ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอ
- ตัดแต่งกิ่งไผ่ตงให้เหลือก่อละประมาณ 2 ต้น
 

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมทำการตัดแต่งกิ่งไผ่ตงโซนมัธยมให้เหลือกอละ 2 ต้น แล้วเสร็จเพียงบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการตัดแต่งกิ่งไผ่ตงที่เหลือให้แล้วเสร็จ

วันที่ 12 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-     
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ร่วมสังเกตการณ์กับคณะครูจากโรงเรียนโคกกระโดน และโรงเรียนบ้านโกรกลึก จ.นครราชสีมาเข้ามาศึกษาดูงานประมาณ 40 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 08.00 น.กิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นเข้าแถวแบ่งกลุ่มคณะครูศึกษาดูงานออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีครูวิทยากรบรรยายกลุ่มละ 1 ท่าน คือคุณครูอ้อน ครูต๋อยและครูฟ้า ทำการแยกย้ายศึกษาดูงานในพื้นที่
ของแต่ละโซนคือโซนอนุบาล โซนประถมและโซนมัธยม
1 ภาพรวมโดยทั่วไปทางด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน มีดังนี้
1.1 ใช้หน่วยการจัดการชุดความรู้แบบบูรณาการ (PBL)
1.2 ใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก เช่น จิตศึกษา (ปัญาภายในและปัญญาภายนอก)
1.3 ใช้กิจกรรม (ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย)
2. การเรียนการสอนโดยไม่มีแบบเรียน แต่ใช้ App iPad แทน แบ่งออกเป็น 4 Quater (1Q : 10week) ก่อนที่จะเปิดเรียนก็จะมีการ Super PLC หลังจากนั้นจะออกแบบตารางเรียนร่วมกันโดยเน้นให้เด็กใช้หัวใจก่อนใช้ความคิด ทั้งนี้จะมี Mini PLC ในแต่ละวันหลังเลิกเรียน พร้อมกับใช้หลัก AAR และ BAR
2.1 มีการสอน 4 วิชาคือ ภาษาไทย คณิต อังกฤษ และบูรณาการ(PBL)
3 การประเมิน มีดังนี้
3.1 ประเมินเพื่อพัฒนาจากสภาพจริง (ไม่มีสอบ)
3.2 ประเมินเพื่อตัดสินใช้เกณฑ์ Rubric ตามปกติ
3.3 มีการสอบ Onet ในป.6 และ ม.3 ตามปกติ
4 ระดับชั้นแบ่งออกเป็น
4.1 โซนอนุบาล1และ 2  เน้นพัฒนาทางด้านร่างกายและสุนทรียะ
-  จิตศึกษาในห้องเรียน สำหรับเด็กเล็ก (เด็กไม่รู้สมาธิ จึงเน้นให้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนานๆแทน)
- หน่วยเรียนรู้จะเน้น พัฒนาสติปัญญาคือเอาวิถีชีวิตเด็กเป็นตัวตั้งผ่านกิจกรรมพัฒนาความคิดและจินตนาการเป็นสำคัญ
- วิธีการสอนจะเน้นสัญลักษณ์ (สื่อรับรู้) - เทียบเคียง - ภาษา(แตกแขนง) ตามลำดับ    


4.2 โซนประถม  (ป.1-ป.6) เน้นพัฒนานวัตกรรม (เป็นชิ้นงานและความคิด)และแก่นเรื่อง ทักษะและคุณลักษณะของเด็กเพื่อจะตอบโจทย์หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL. ที่ผู้เรียนสนใจ
- ครูดำเนินการ PLC. เพื่อทำ Mind  mapping  เนื้อหาเรื่องนั้นๆ เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนวิชานั้นๆ
- ใช้หลักประเมินเพื่อตัดสินและพัฒนาผู้เรียน  เกณฑ์รูบิคสกอร์ ค่าฐานนิยมเป็นระดับ ไม่เป็นคะแนน

4.3 โซนมัธยม (ม1-ม3) เข้า ม1 มีกิจกรรมนอนบ้าน 1คืน และดูแลทำความสะอาดบ้านเอง 

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมทำการตัดแต่งกิ่งไผ่ตงโซนมัธยมให้เหลือกอละ 2 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
- การตัดแต่งกิ่งไผ่ตงให้เหลือก่อละ 2 ต้น จะช่วยให้ไผ่ที่เหลือมีความสมบูรณ์พร้อมให้หน่อใหม่ในฤดูถัดไปและง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษา
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการเผากำจัดขยะบริเวณที่ทิ้งขยะด้านหลังโรงเรียนให้เรียบร้อย
- จัดเก็บขยะบริเวณคอกไก่และติดตั้งสแลนกรองแสงปิดบังพื้นที่ที่ติดกับรั้วโซนฟาร์มเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้เรียบร้อย


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 9-10 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 9-10 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 07.30-16.30 น.

วันที่ 9 มกราคม 2560 
-ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงานโดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกันหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงานร่วมกัน
-ช่วงเวลา 08.00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูผู้นำกล่าวให้สัญญาณเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และทำสมาธิ 1 นาที ต่อด้วยกิจกรรมจิตศึกษานำโดยกล่าวทักทายสั้นๆเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ก่อนที่เด็กนักเรียนแต่ละชั้นเรียนจะแยกแถวเข้าเรียนก็จะให้เด็กนักเรียนอนุบาลที่อยู่แถวแรกด้านหน้าเสาธงยกมือไหว้พร้อมหันหลังกลับไหว้พี่ๆที่อยู่แถวด้านหลังและด้านหน้าตน จากนั้นจึงทำการแยกเดินเป็นแถวโดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นผู้พาเดินแยกย้ายออกจากแถว ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกแถวและทุกชั้นเรียน
-ช่วงเวลา 08.40 น.ร่วมสังเกตการณ์เด็กนักเรียนอนุบาล หลังจากเลิกแถวแล้ว ระหว่างเลิกแถวคุณครูประจำชั้นจะพาเด็กๆเดินไปตามทางพร้อมหยุดให้เด็กเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมตามทางเดินเป็นระยะ โดยเรียกสิ่งต่างๆว่าพี่ ทั้งหมดเช่น พี่ใบไม้ พี่ดอกไม้ พี่ผีเสื้อ  เป็นต้น พอถึงโซนอนุบาลก่อนเข้าห้องเรียนก็จะให้เด็ก เข้าแถวให้เป็นระเบียบ ครบทุกคนจึงให้เด็กนำรองเท้าไปเก็บตามล็อกเกอร์ เสร็จแล้วเข้าแถวนั่งลงทำกิจกรรมกับคุณครูอุ๋ม ครูหมิว ครูกลอยและคุณครูปู ตีกลองพาเด็กร้องเพลง ประกอบท่าทางเป็นระยะ เด็กออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง โดยคุณครูตั้งคำถามพร้อมให้เด็กที่ยกมือตอบเป็นระยะ  ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนก็จะให้เด็กที่ทำหน้าที่ Monitor คัดเลือกเพื่อนๆโดยการยกมือไหว้กันและกันเพื่อเป็นสัญญาณว่าตนจะต้องออกไปรับพลังจากการไหว้แล้วกอดกับคุณครูก่อนที่จะเข้าห้องเรียนต่อไป

ข้อคิดเห็นจากการสังเกต:- ระหว่างทางคุณครูจะพาเด็กหยุดเดินโดยให้เด็กได้เรียนรู้ระหว่างทางก่อนเข้าชั้นเรียนนั้น เพื่อให้เด็กเรียนรู้หรือสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยตัวเอง จะไม่เน้นถามหรือสอน แต่จะพูดคุยสื่อสารกับเด็กสั้นๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กๆ ส่วนการที่ให้เด็กเรียกสิ่งต่างๆ
ว่าพี่นั้นแสดงออกถึง การรู้จักเคารพสิ่งต่างๆ ส่วนกิจกรรมการร้องเพลงหรือถามตอบเพื่อกระตุ้นสมอง
หรือดึงสมาธิของเด็กๆเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ใจจดจ่อ มีสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน สุดท้ายการกอดและไหว้กันและกันแสดงออกถึงความเคารพ ความรัก ความอบอุ่น ความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกันและกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- ได้เรียนรู้หลักการนำความรู้จิตศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาภายในหรือขัดเกลาจิตใจให้กับเด็กๆ ของคุณครูแต่ละท่านและพัฒนาจิตใจของตนเองไปพร้อมๆกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมและสนาม
ฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล 
 

- เก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่โซนฟาร์มและบ้านพักหลังใหญ่ด้านหลัง 
ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมจนถึงบริเวณสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอลและช่วงบ่ายช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่โซนฟาร์มและบ้านพักหลังใหญ่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า

วันที่ 10 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม 


- เก็บขยะและทำความสะอาดบ่อน้ำโดยรอบพื้นที่โซนบ้านดินและตัดหญ้าบริเวณสนามลานหินด้านหน้า 
      


    ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วยกันเก็บกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถมและเก็บขยะและทำความสะอาดบ่อน้ำโดยรอบพื้นที่โซนบ้านดินและตัดหญ้าบริเวณสนามลานหินด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:-. 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี 
- พื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าอาศัย 
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำการตัดลำไผ่ให้เหลือก่อละ 2 ลำต้น บริเวณสวนไผ่ตงให้เรียบร้อย
- จัดระเบียบโซนฟาร์มให้เป็นสัดส่วน เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
- ทำความสะอาดบ่อนำ้โดยรอบพื้นที่อาคารธุรการ อาคารเรียนอนุบาลและประถม
- เตรียม แปลงปลูกโดยให้รถขุดร่องนำ้เพื่อทำแปลงผักในพื้นที่นาที่ติดกับสวนไผ่โซนฟาร์ม (เดิมร่อง
นำ้ไหลลงสระไปทางทิศตะวันออก) ขุดร่องนำ้ใหม่ให้ไหลเลี้ยววกเข้ามาในแปลงนาด้านทิศตะวันตกจากนั้นขุดเลี้ยววกผ่ากลางแปลงนาไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับร่องนำ้ติดถนนใหญ่ ทั้งนี้พื้นที่จะทำเป็นแปลงผักต่อไป
- กำจัดกองขยะที่ได้นำไปทิ้งบริเวณพื้นที่ทิ้งด้านหลังให้เรียบร้อย


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน 


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 7-8 ม.ค 60

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 07.30-16.30 น.

วันที่ 7 มกราคม 2560  
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
1) ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำ

2) ทำความสะอาดหลังคาอาคารบ้านพักครูหญิงที่ติดกับต้นสน
ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน

สรุป:- 1.โซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำ ได้ทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบ นำขยะสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในพื้นที่โซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ไปทิ้งเป็นที่เรียบร้อย
            2.ทำความสะอาดหลังคาอาคารบ้านพักครูหญิงโดยกวาดใบสนแห้งที่ทับถมบนหลังคาออกเป็นที่เรียบร้อย
เป้าหมายงานครั้งต่อไป :- 
-พัฒนาทำความสะอาด พื้นที่โรงสีข้าว
-ความสะอาดเรียบร้อยโซนอาคารเตรียมเปิดเรียน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.รู้จักชื่อพืชบางชนิดและคุณประโยชน์พืชบางชนิดในถุงเพาะชำ มีเรื่องเล่าของคุณครูสอนดนตรีท่านหนึ่ง มีวิธีแยกแยะว่าเด็กคนไหนเหมาะที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใด โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเด็ก จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ว่าเด็กแต่ละคนเหมาะที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดได้บ้าง จึงค่อยทำการสอน 
3.ทราบชื่อและคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นสน  สนที่ขึ้นด้านข้างอาคารคือ ต้นสนประดิพัทธ์ 
คุณลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน ลำต้นเปลาตรง เป็นใบเดี่ยวเรียวแหลมคล้ายเข็ม เรือนยอดรูปกรวยแหลม 
4.ทำให้พื้นที่โซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำสะอาด มีความเป็นระเบียบ รู้สึกปลอดภัย

 วันที่  8 มกราคม 2560
- ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายวันนี้:- 
-พัฒนาทำความสะอาด โซนโรงสีข้าว


-พื้นที่โซนอาคารเรียนเตรียมเปิดเรียน

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป :- ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่โดยรอบโรงสีและพื้นที่อาคารเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานร่วมกันหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.พื้นที่อาคารเรียนและโรงสีข้าวสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.รู้จักการนำหลัก 5ส. มาใช้ กล่าวคือในหลักปฏิบัติในการดูแลพื้นที่ต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยนั้น ส่วน
ใหญ่นำหลักการ 5ส.มาใช้ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ทำปล่อยๆก็จะเกิดความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน 

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานวันที่ 5-6 มกราคม 2560

บันทึกการปฏิบัติงานปนะจำวัน
วันที่ 5-6 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 07.30-16.30 น.

วันที่ 5 มกราคม 2560  
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:- ตัดแต่งกิ่งและต้นไผ่บริเวณสวนไผ่โซนมัธยมให้แล้วเสร็จ  

สรุป:- ทำการตัดแต่งกิ่งและต้นไผ่พร้อมขนย้ายกิ่งและต้นไผ่ไปทิ้งด้านหลังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
เป้าหมายงานครั้งต่อไป :- 
-พัฒนาทำความสะอาดโดยการตัดหญ้าบริเวณรั้วและพื้นที่จอดรถด้านหน้าโรงเรียน
-ขนมูลสุกรแห้งใส่ลงในสวนไผ่โซนมัธยมที่ได้สะสางตัดแต่งกิ่งเรียบร้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.การตัดแต่งกิ่งและต้นไผ่ออกแต่ละกอมีความสำคัญ ดังนี้
     -ถ้ากิ่งก้านทึบมากจะทำให้กิ่งฉีก หักได้ง่ายเมื่อโดนลม การสางและตัดต้นไผ่ออกบางส่วนจะช่วยให้ไผ่ไม่แย่งอาหารกัน ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมแทงหน่อใหม่ตามฤดูกาล
3.ทราบชื่อและคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไผ่ ดังนี้
     -ชื่อไผ่ตง(Sweet Bamboo) หรือนิยมเรียก ไผ่ตงลืมแล้ง เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว คุณลักษณะเป็นไผ่ไม่มีหนาม ลำต้นตั้งตรงมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ระบบรากเป็นฝอย ออกหน่อช่วง มิ..-..หน่อให้เนื้อหวานกรอบ จึงนิยมนำหน่อสดมาปรุงอาหาร เช่น แกงจืด แกงเลียง เป็นต้น
4.ทำให้พื้นที่สวนไผ่สะอาด มีความเป็นระเบียบ รู้สึกปลอดภัย

 วันที่ 6 มกราคม 2560
- ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายวันนี้:- -พัฒนาทำความสะอาดโดยการตัดหญ้าบริเวณรั้วและพื้นที่จอดรถด้านหน้าโรงเรียน
-ใส่ปุ๋ยหมักมูลสุกรโดยรอบต้นไผ่โซนมัธยมที่ได้ตัดแต่งกิ่งและต้นออกแล้ว
สรุป :- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณกำแพงรั้วโดยรอบหน้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและใส่ปุ๋ยหมักมูลสุกร
ให้กับสวนไผ่โซนมัธยมที่ได้ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานร่วมกันหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.พื้นที่หน้าโรงเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบ น่าดู น่าอยู่ น่าอาศัย
3.ปุ๋ยหมักจากมูลสุกร มีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง แมงกานีสและสังกะสีมาก ถ้าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยให้ไผ่เจริญเติบโตได้ดี
4.รู้จักวิธีการใส่ปุ๋ยหมักมูลสุกรรอบต้นไผ่ เพราะไผ่มีระบบรากเป็นฝอย จึงใช้วิธีการโรยรอบๆโคนก่อไผ่พอประมาณ


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน