วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

    การนำ 2 กิจกรรมดีๆมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องตามแแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา มีดังนี้

-:1. กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find-Out ; CCCF.) -:2. กิจกรรม 5ส.(สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย)

1.) ที่มาและความสำคัญ  
 -: กิจกรรม CCCF. เป็นการทำงานโดยการใช้หลักการทำงานของโตโยต้า คือ เก็นชิ เก็นบุตสึ หมายถึง การเข้าไปในที่ทำงานเพื่อค้นหาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายและทำการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 -: กิจกรรม 5ส. เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

2.) วัตถุประสงค์ 
-: กิจกรรม CCCF. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
-: กิจกรรม 5ส.      เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

3.) ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ทุกคนทุกพื้นที่ออกค้นหาอันตรายแฝงควบคู่ไปกับการตรวจประเมิน 5ส.ในพื้นที่ทำงานของตน
3.2 นำสิ่งที่พบมาวิเคราะห์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ระดับA, B และ C
3.3 ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหา โดยกำหนดตามเกณฑ์ระดับความรุนแรง เช่น A, B ให้แก้ไขทันทีหรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ และ C ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เป็นต้น
3.4 ให้ผู้บริหารตรวจสอบการทำงานและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นๆทราบ

4.) บันทึกและแผนกำหนดการ 
4.1 จัดทำแบบฟอร์ม A: ใบบันทึกการออกค้นหาและประเมินอันตรายและฟอร์ม B: ใบบันทึกการร้องขอให้แก้ไข ปรับปรุงปัญหาที่ค้นพบ


4.2 กำหนดแผนการออกค้นหาและประเมินอันตราย 2 ครั้ง/เดือน ( Week ที่ 2  ในช่วงวันที่ 15 และ Week ที่ 4 ในช่วงวันที่ 30 ของเดือน)
4.3 บรรยากาศการออกตรวจล่าสุด Week ที่ 2 เดือนพฤษภาคม  ในวันที่ 13/5/2560 เวลา 08.00-09.00 น.
บันทึกโดย-:ครูล้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น