วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 9-10 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 9-10 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 07.30-16.30 น.

วันที่ 9 มกราคม 2560 
-ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงานโดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกันหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติงานร่วมกัน
-ช่วงเวลา 08.00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูผู้นำกล่าวให้สัญญาณเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และทำสมาธิ 1 นาที ต่อด้วยกิจกรรมจิตศึกษานำโดยกล่าวทักทายสั้นๆเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ก่อนที่เด็กนักเรียนแต่ละชั้นเรียนจะแยกแถวเข้าเรียนก็จะให้เด็กนักเรียนอนุบาลที่อยู่แถวแรกด้านหน้าเสาธงยกมือไหว้พร้อมหันหลังกลับไหว้พี่ๆที่อยู่แถวด้านหลังและด้านหน้าตน จากนั้นจึงทำการแยกเดินเป็นแถวโดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นผู้พาเดินแยกย้ายออกจากแถว ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกแถวและทุกชั้นเรียน
-ช่วงเวลา 08.40 น.ร่วมสังเกตการณ์เด็กนักเรียนอนุบาล หลังจากเลิกแถวแล้ว ระหว่างเลิกแถวคุณครูประจำชั้นจะพาเด็กๆเดินไปตามทางพร้อมหยุดให้เด็กเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมตามทางเดินเป็นระยะ โดยเรียกสิ่งต่างๆว่าพี่ ทั้งหมดเช่น พี่ใบไม้ พี่ดอกไม้ พี่ผีเสื้อ  เป็นต้น พอถึงโซนอนุบาลก่อนเข้าห้องเรียนก็จะให้เด็ก เข้าแถวให้เป็นระเบียบ ครบทุกคนจึงให้เด็กนำรองเท้าไปเก็บตามล็อกเกอร์ เสร็จแล้วเข้าแถวนั่งลงทำกิจกรรมกับคุณครูอุ๋ม ครูหมิว ครูกลอยและคุณครูปู ตีกลองพาเด็กร้องเพลง ประกอบท่าทางเป็นระยะ เด็กออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง โดยคุณครูตั้งคำถามพร้อมให้เด็กที่ยกมือตอบเป็นระยะ  ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนก็จะให้เด็กที่ทำหน้าที่ Monitor คัดเลือกเพื่อนๆโดยการยกมือไหว้กันและกันเพื่อเป็นสัญญาณว่าตนจะต้องออกไปรับพลังจากการไหว้แล้วกอดกับคุณครูก่อนที่จะเข้าห้องเรียนต่อไป

ข้อคิดเห็นจากการสังเกต:- ระหว่างทางคุณครูจะพาเด็กหยุดเดินโดยให้เด็กได้เรียนรู้ระหว่างทางก่อนเข้าชั้นเรียนนั้น เพื่อให้เด็กเรียนรู้หรือสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยตัวเอง จะไม่เน้นถามหรือสอน แต่จะพูดคุยสื่อสารกับเด็กสั้นๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กๆ ส่วนการที่ให้เด็กเรียกสิ่งต่างๆ
ว่าพี่นั้นแสดงออกถึง การรู้จักเคารพสิ่งต่างๆ ส่วนกิจกรรมการร้องเพลงหรือถามตอบเพื่อกระตุ้นสมอง
หรือดึงสมาธิของเด็กๆเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ใจจดจ่อ มีสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน สุดท้ายการกอดและไหว้กันและกันแสดงออกถึงความเคารพ ความรัก ความอบอุ่น ความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกันและกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- ได้เรียนรู้หลักการนำความรู้จิตศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาภายในหรือขัดเกลาจิตใจให้กับเด็กๆ ของคุณครูแต่ละท่านและพัฒนาจิตใจของตนเองไปพร้อมๆกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมและสนาม
ฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล 
 

- เก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่โซนฟาร์มและบ้านพักหลังใหญ่ด้านหลัง 
ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมจนถึงบริเวณสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอลและช่วงบ่ายช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่โซนฟาร์มและบ้านพักหลังใหญ่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า

วันที่ 10 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม 


- เก็บขยะและทำความสะอาดบ่อน้ำโดยรอบพื้นที่โซนบ้านดินและตัดหญ้าบริเวณสนามลานหินด้านหน้า 
      


    ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วยกันเก็บกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถมและเก็บขยะและทำความสะอาดบ่อน้ำโดยรอบพื้นที่โซนบ้านดินและตัดหญ้าบริเวณสนามลานหินด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:-. 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี 
- พื้นที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าอาศัย 
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำการตัดลำไผ่ให้เหลือก่อละ 2 ลำต้น บริเวณสวนไผ่ตงให้เรียบร้อย
- จัดระเบียบโซนฟาร์มให้เป็นสัดส่วน เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
- ทำความสะอาดบ่อนำ้โดยรอบพื้นที่อาคารธุรการ อาคารเรียนอนุบาลและประถม
- เตรียม แปลงปลูกโดยให้รถขุดร่องนำ้เพื่อทำแปลงผักในพื้นที่นาที่ติดกับสวนไผ่โซนฟาร์ม (เดิมร่อง
นำ้ไหลลงสระไปทางทิศตะวันออก) ขุดร่องนำ้ใหม่ให้ไหลเลี้ยววกเข้ามาในแปลงนาด้านทิศตะวันตกจากนั้นขุดเลี้ยววกผ่ากลางแปลงนาไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับร่องนำ้ติดถนนใหญ่ ทั้งนี้พื้นที่จะทำเป็นแปลงผักต่อไป
- กำจัดกองขยะที่ได้นำไปทิ้งบริเวณพื้นที่ทิ้งด้านหลังให้เรียบร้อย


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น