วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11-12 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 11-12 มกราคม 2560 เวลา 07.30-16.30 น.


วันที่ 11 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
-ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอ
- ตัดแต่งกิ่งไผ่ตงให้เหลือก่อละประมาณ 2 ต้น
 

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมทำการตัดแต่งกิ่งไผ่ตงโซนมัธยมให้เหลือกอละ 2 ต้น แล้วเสร็จเพียงบางส่วน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการตัดแต่งกิ่งไผ่ตงที่เหลือให้แล้วเสร็จ

วันที่ 12 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-     
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ร่วมสังเกตการณ์กับคณะครูจากโรงเรียนโคกกระโดน และโรงเรียนบ้านโกรกลึก จ.นครราชสีมาเข้ามาศึกษาดูงานประมาณ 40 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 08.00 น.กิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นเข้าแถวแบ่งกลุ่มคณะครูศึกษาดูงานออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีครูวิทยากรบรรยายกลุ่มละ 1 ท่าน คือคุณครูอ้อน ครูต๋อยและครูฟ้า ทำการแยกย้ายศึกษาดูงานในพื้นที่
ของแต่ละโซนคือโซนอนุบาล โซนประถมและโซนมัธยม
1 ภาพรวมโดยทั่วไปทางด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน มีดังนี้
1.1 ใช้หน่วยการจัดการชุดความรู้แบบบูรณาการ (PBL)
1.2 ใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก เช่น จิตศึกษา (ปัญาภายในและปัญญาภายนอก)
1.3 ใช้กิจกรรม (ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย)
2. การเรียนการสอนโดยไม่มีแบบเรียน แต่ใช้ App iPad แทน แบ่งออกเป็น 4 Quater (1Q : 10week) ก่อนที่จะเปิดเรียนก็จะมีการ Super PLC หลังจากนั้นจะออกแบบตารางเรียนร่วมกันโดยเน้นให้เด็กใช้หัวใจก่อนใช้ความคิด ทั้งนี้จะมี Mini PLC ในแต่ละวันหลังเลิกเรียน พร้อมกับใช้หลัก AAR และ BAR
2.1 มีการสอน 4 วิชาคือ ภาษาไทย คณิต อังกฤษ และบูรณาการ(PBL)
3 การประเมิน มีดังนี้
3.1 ประเมินเพื่อพัฒนาจากสภาพจริง (ไม่มีสอบ)
3.2 ประเมินเพื่อตัดสินใช้เกณฑ์ Rubric ตามปกติ
3.3 มีการสอบ Onet ในป.6 และ ม.3 ตามปกติ
4 ระดับชั้นแบ่งออกเป็น
4.1 โซนอนุบาล1และ 2  เน้นพัฒนาทางด้านร่างกายและสุนทรียะ
-  จิตศึกษาในห้องเรียน สำหรับเด็กเล็ก (เด็กไม่รู้สมาธิ จึงเน้นให้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนานๆแทน)
- หน่วยเรียนรู้จะเน้น พัฒนาสติปัญญาคือเอาวิถีชีวิตเด็กเป็นตัวตั้งผ่านกิจกรรมพัฒนาความคิดและจินตนาการเป็นสำคัญ
- วิธีการสอนจะเน้นสัญลักษณ์ (สื่อรับรู้) - เทียบเคียง - ภาษา(แตกแขนง) ตามลำดับ    


4.2 โซนประถม  (ป.1-ป.6) เน้นพัฒนานวัตกรรม (เป็นชิ้นงานและความคิด)และแก่นเรื่อง ทักษะและคุณลักษณะของเด็กเพื่อจะตอบโจทย์หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL. ที่ผู้เรียนสนใจ
- ครูดำเนินการ PLC. เพื่อทำ Mind  mapping  เนื้อหาเรื่องนั้นๆ เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนวิชานั้นๆ
- ใช้หลักประเมินเพื่อตัดสินและพัฒนาผู้เรียน  เกณฑ์รูบิคสกอร์ ค่าฐานนิยมเป็นระดับ ไม่เป็นคะแนน

4.3 โซนมัธยม (ม1-ม3) เข้า ม1 มีกิจกรรมนอนบ้าน 1คืน และดูแลทำความสะอาดบ้านเอง 

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมทำการตัดแต่งกิ่งไผ่ตงโซนมัธยมให้เหลือกอละ 2 ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
- การตัดแต่งกิ่งไผ่ตงให้เหลือก่อละ 2 ต้น จะช่วยให้ไผ่ที่เหลือมีความสมบูรณ์พร้อมให้หน่อใหม่ในฤดูถัดไปและง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษา
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการเผากำจัดขยะบริเวณที่ทิ้งขยะด้านหลังโรงเรียนให้เรียบร้อย
- จัดเก็บขยะบริเวณคอกไก่และติดตั้งสแลนกรองแสงปิดบังพื้นที่ที่ติดกับรั้วโซนฟาร์มเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้เรียบร้อย


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น