วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ 7-8 ม.ค 60

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 07.30-16.30 น.

วันที่ 7 มกราคม 2560  
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
1) ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำ

2) ทำความสะอาดหลังคาอาคารบ้านพักครูหญิงที่ติดกับต้นสน
ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน

สรุป:- 1.โซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำ ได้ทำความสะอาด จัดเก็บสิ่งของที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบ นำขยะสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในพื้นที่โซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ไปทิ้งเป็นที่เรียบร้อย
            2.ทำความสะอาดหลังคาอาคารบ้านพักครูหญิงโดยกวาดใบสนแห้งที่ทับถมบนหลังคาออกเป็นที่เรียบร้อย
เป้าหมายงานครั้งต่อไป :- 
-พัฒนาทำความสะอาด พื้นที่โรงสีข้าว
-ความสะอาดเรียบร้อยโซนอาคารเตรียมเปิดเรียน
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.รู้จักชื่อพืชบางชนิดและคุณประโยชน์พืชบางชนิดในถุงเพาะชำ มีเรื่องเล่าของคุณครูสอนดนตรีท่านหนึ่ง มีวิธีแยกแยะว่าเด็กคนไหนเหมาะที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใด โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเด็ก จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ว่าเด็กแต่ละคนเหมาะที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดได้บ้าง จึงค่อยทำการสอน 
3.ทราบชื่อและคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นสน  สนที่ขึ้นด้านข้างอาคารคือ ต้นสนประดิพัทธ์ 
คุณลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน ลำต้นเปลาตรง เป็นใบเดี่ยวเรียวแหลมคล้ายเข็ม เรือนยอดรูปกรวยแหลม 
4.ทำให้พื้นที่โซนครัวเล็กและพื้นที่เพาะชำสะอาด มีความเป็นระเบียบ รู้สึกปลอดภัย

 วันที่  8 มกราคม 2560
- ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
คุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายวันนี้:- 
-พัฒนาทำความสะอาด โซนโรงสีข้าว


-พื้นที่โซนอาคารเรียนเตรียมเปิดเรียน

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป :- ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่โดยรอบโรงสีและพื้นที่อาคารเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
1.รู้จักทำงานร่วมกันหมู่คณะ มีความสามัคคี
2.พื้นที่อาคารเรียนและโรงสีข้าวสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.รู้จักการนำหลัก 5ส. มาใช้ กล่าวคือในหลักปฏิบัติในการดูแลพื้นที่ต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยนั้น ส่วน
ใหญ่นำหลักการ 5ส.มาใช้ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ทำปล่อยๆก็จะเกิดความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น