วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13-14 มกราคม 2560

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
วันที่ 13-14 มกราคม 2560 เวลา 07.30-16.30 น.


วันที่ 13 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ทำความสะอาดโดยการกำจัดวัชพืชโดยรอบพื้นที่โซนฟาร์มบริเวณคอกไก่และคอกเป็ด
- ช่วยดูรถขุดพื้นที่เพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผักบริเวณโซนฟาร์ม


ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมทำการกำจัดวัชพืชโซนฟาร์มบริเวณคอกไก่ คอกเป็ดและช่วยดูรถขุดดินเพื่อสร้างแปลงปลูกพืชผักซึ่งแล้วเสร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ดูรถขุดดินพื้นที่โซนฟาร์มเพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ

วันที่ 14 มกราคม 2560
  - ช่วงเวลา 07.40-07.50 .กิจกรรม Morning talk ร่วมกับทีมงาน
โดยคุยแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางหรือวิธีในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายงานวันนี้:-     
- ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้โซนอาคารอนุบาล อาคารประถมและพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าโดยรอบ
- ช่วยดูรถขุดพื้นที่โซนฟาร์มสำหรับทำเป็นแปลงปลูกพืชผักให้แล้วเสร็จ
- วางท่อน้ำบริเวณทางน้ำไหลลงร่องที่ขุดใหม่

ขั้นตอนการทำงาน:- เน้นทำงานเป็นทีม ช่วยกันทำงานตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน
สรุป:-
- ช่วงเช้าช่วยกันปัดกวาดเศษใบไม้บริเวณพื้นที่บ้านพักส่วนหน้าและพื้นที่ทางเดินโดยรอบอาคารเรียนโซนประถมพร้อมดูรถขุดดินเพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผักซึ่งทำการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ:- 
- รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี
- รู้จักการใช้มูลโคและกระบือแห้งโรยให้ทั่วร่องน้ำบริเวณพื้นที่ขุดใหม่เพื่อทำเป็นแปลงปลูกพืชผัก เพื่อให้เกิดสาหร่ายและแพลงตอนพืช ที่จะใช้เป็นอาหารปลาที่จะนำมาปล่อยเลี้ยงในบ่อต่อไป
เป้าหมายครั้งต่อไป:- 
- ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนหน้าและพื้นที่โดนรอบโซนอาคารเรียนอนุบาลและประถม
และห้องพักแขกส่วนหน้า
- ทำการดูดน้ำใส่ในร่องที่ขุดใหม่ให้เต็ม
- ยกร่องทำแปลงไว้สำหรับปลูกพืชผัก


บันทึกรายงานโดย:- ครูล้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น